Pinyin table

From Wikipedia, the free encyclopedia - View original article

 
Jump to: navigation, search

This pinyin table is a complete listing of all Hanyu Pinyin syllables used in Standard Chinese. Each syllable in a cell is composed of an initial (columns) and a final (rows). An empty cell indicates that the corresponding syllable does not exist in Standard Chinese.

The below table indicates possible combinations of initials and finals in Standard Chinese, but does not indicate tones, which are equally important to the proper pronunciation of Chinese. Although some initial-final combinations have some syllables using each of the five different tones, most do not. Some utilize only one tone.

Pinyin entries in this page can be compared to syllables using the (non-romanized) Zhuyin phonetic system in the Zhuyin table page.

NOTE: many syllables are not pronounced similarly to the English conventions. For a more thorough explanation, please refer to the main Pinyin article.

Finals are grouped into subsets a, i, u and ü.

i, u and ü groupings indicate a combination of those finals with finals from Group a. For example:

GroupSpecial combination
ii+ê=iei+ou=iui+en=ini+eng=ing
uu+ei=uiu+en=unu+eng=ong
üü+ê=ueü+en=unü+eng=iong

Most syllables are a combination of an initial and a final. However, some syllables have no initials. This is shown in Pinyin as follows:

Note that the y, w, and yu replacements above do not change the pronunciation of the final in the final-only syllable. They are used to avoid ambiguity when writing words in pinyin. For example, instead of:

There are discrepancies between the Bopomofo tables and the pinyin table due to the few standardization differences of a few slight characters between the mainland standard putonghua and the Taiwanese standard guoyu. For example, the variant sounds 挼 (ruá; ㄖㄨㄚˊ), 扽 (dèn; ㄉㄣˋ), 忒 (tēi; ㄊㄟ) are not used in guoyu. Likewise the variant sound 孿 (lüán; ㄌㄩㄢˊ) is not recognized in putonghua, or it is folded into (luán; ㄌㄨㄢˊ).

Pinyin tableInitialsPinyin table
bpmfdtnlgkhjqxzhchshrzcs
Group a Finals-izhichishirizicisi-iGroup a Finals
aabapamafadatanalagakahazhachashazacasaa
oobopomofoloo
eemedetenelegekehezhechesherezecesee
êyeê
aiaibaipaimaidaitainailaigaikaihaizhaichaishaizaicaisaiai
eieibeipeimeifeideiteineileigeiheizheisheizeiei
aoaobaopaomaodaotaonaolaogaokaohaozhaochaoshaoraozaocaosaoao
ououpoumoufoudoutounoulougoukouhouzhouchoushourouzoucousouou
ananbanpanmanfandantannanlangankanhanzhanchanshanranzancansanan
enenbenpenmenfendennengenkenhenzhenchenshenrenzencensenen
angangbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzhangchangshangrangzangcangsangang
engengbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzhengchengshengrengzengcengsengeng
ererer
Group i FinalsiyibipimiditinilijiqixiiGroup i Finals
iayadialiajiaqiaxiaia
ioyoio
ieyebiepiemiedietienieliejieqiexieie
iaiyaiiai
iaoyaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiaoiao
iuyoumiudiuniuliujiuqiuxiuiu
ianyanbianpianmiandiantiannianlianjianqianxianian
inyinbinpinminninlinjinqinxinin
iangyangniangliangjiangqiangxiangiang
ingyingbingpingmingdingtingninglingjingqingxinging
Group u FinalsuwubupumufudutunulugukuhuzhuchushuruzucusuuGroup u Finals
uawaguakuahuazhuachuashuaruaua
uowoduotuonuoluoguokuohuozhuochuoshuoruozuocuosuouo
uaiwaiguaikuaihuaizhuaichuaishuaiuai
uiweiduituiguikuihuizhuichuishuiruizuicuisuiui
uanwanduantuannuanluanguankuanhuanzhuanchuanshuanruanzuancuansuanuan
unwenduntunnunlungunkunhunzhunchunshunrunzuncunsunun
uangwangguangkuanghuangzhuangchuangshuanguang
ongwengdongtongnonglonggongkonghongzhongchongrongzongcongsongong
Group ü FinalsüyujuquxuüGroup ü Finals
ueyuenueluejuequexueüe
üanyuanjuanquanxuanüan
ünyunjunqunxunün
iongyongjiongqiongxiongiong
Pinyin tablebpmfdtnlgkhjqxzhchshrzcsPinyin table
Initials
Colour Legend:
"regular" initial or final

Final is in Group a or is a direct combination of:

  • i+Group a final
  • u+Group a final
  • ü+Group a final
Final of i, u, ü groups is a modified combination of:
  • i+Group a final
  • u+Group a final
  • ü+Group a final
syllable is direct combination of initial and final (or follows rules for no-initial syllables outlined at the top of the page)syllable is modified combination of initial and final

er (儿/兒) contraction[edit]

A few additional syllables are formed in pinyin by combining an initial-final combination from the table above with an additional er-final. Rather than two distinct syllables, the last "er" is contracted with the first combination, and therefore represented as one syllable (analogous to "they're" instead of "they are", and "isn't" instead of "is not" in English). This is called "erhua" in Chinese. Attention: this is not a full table that contains all exist sylables of erhua. Instead, this is a presentation of pinyin's erhua forming.

initial+final+er combinations
Syllable Resultbanrpirmianrfurdianrdingrtangrtuirnarnürgerganrkourkongrhairhaorhuarhuorhuirjinrxiarxianrzhershirshuirwanrwor
initialbpmfddttnnggkkhhhhhjxxzhshsh
finalaniianuianinganguiaüeanouongaiaouauouiiniaianuiuanuo
er finalererererererererererererererererererererererererererer

See also[edit]

External links[edit]