Muse

From Wikipedia, the free encyclopedia - View original article

 
Jump to: navigation, search
The nine muses—Clio, Thalia, Erato, Euterpe, Polyhymnia, Calliope, Terpsichore, Urania, Melpomene—on a Roman sarcophagus (2nd century AD, from the Louvre)

The Muses, (Ancient Greek: Μοῦσαι, moũsai:[1] perhaps from the o-grade of the Proto-Indo-European root *men- "think"[2]) in Greek mythology, poetry and literature, are the goddesses of the inspiration of literature, science and the arts. They were considered the source of the knowledge, related orally for centuries in the ancient culture, that was contained in poetic lyrics and myths.

The Muses, the personification of knowledge and the arts, especially literature, dance and music, are the nine daughters [3] of Zeus and Mnemosyne [4] (who was memory personified). Sometimes they are referred to as water nymphs, associated with the springs of Helicon and with Pieris. According to Pausanias in the later 2nd century AD,[5] there were three original Muses [6] , worshiped on Mount Helicon in Boeotia. In later tradition, four Muses were recognised: Thelxinoë, Aoedē, Arche, and Meletē, said to be daughters of Zeus and Plusia or of Uranus. In Renaissance and Neoclassical art, the dissemination of emblem books such as Cesare Ripa's Iconologia (1593 and many further editions) helped standardize the depiction of the Muses in sculpture and painting.

The Muses were both the embodiments and sponsors of performed metrical speech: mousike (hence the English term "music") was just "one of the arts of the Muses". Others included Science, Geography, Mathematics, Philosophy, and especially Art, Drama, and inspiration. Some authors invoke Muses when writing poetry, hymns or epic history. The invocation typically occurs at or near the beginning, and calls for help or inspiration, or simply invites the Muse to sing through the author. The British poet Robert Graves popularised the concept of the Muse-poet in modern times.[citation needed] His concept was based on pre-12th century traditions of the Celtic poets, the tradition of the medieval troubadours who celebrated the concept of courtly love, and the romantic poets.

Origins[edit]

Muse reading a scroll, perhaps Clio (Attic red-figure lekythos, Boeotia c. 435–425 BC)

In Boeotia, the homeland of Hesiod, a tradition persisted[7] that the Muses had once been three in number. Diodorus Siculus quotes Hesiod to the contrary, observing:

Writers similarly disagree also concerning the number of the Muses; for some say that there are three, and others that there are nine, but the number nine has prevailed since it rests upon the authority of the most distinguished men, such as Homer and Hesiod and others like them.[8]

Diodoros also states (Book I.18) that Osiris first recruited the nine Muses, along with the Satyrs or male dancers, while passing through Ethiopia, before embarking on a tour of all Asia and Europe, teaching the arts of cultivation wherever he went.

The Muses, the personification of knowledge and the arts, especially literature, dance and music, are the nine daughters of Zeus and Mnemosyne (memory personified). Hesiod's account and description of the Muses was the one generally followed by the writers of antiquity. It was not until Roman times that the following functions were assigned to them, and even then there was some variation in both their names and their attributes: Calliope -epic poetry; Clio -history; Euterpe -flutes and lyric poetry; Thalia -comedy and pastoral poetry; Melpomene -tragedy; Terpsichore -dance; Erato -love poetry; Polyhymnia -sacred poetry; Urania -astronomy.

Three ancient Muses were also reported in Plutarch's Quaestiones Convivales[9] (9.I4.2–4).[10] The Roman scholar Varro relates that there are only three Muses: one who is born from the movement of water, another who makes sound by striking the air, and a third who is embodied only in the human voice. They were Melete or Practice, Mneme or Memory and Aoide or Song.

Gustave Moreau, Hesiod and the Muse (1891)—Musée d'Orsay, Paris

However the Classical understanding of the muses tripled their triad, set at nine goddesses, who embody the arts and inspire creation with their graces through remembered and improvised song and stage, writing, traditional music, and dance.

In one myth, King Pierus, king of Macedon, had nine daughters he named after the nine Muses, [11] believing that their skills were a great match to the Muses. He thus challenged the Muses to a match, resulting in his daughters, the Pierides, being turned into chattering magpies[12] for their presumption.

Sometimes they are referred to as water nymphs, associated with the springs of Helicon and with Pieris. It was said that the winged horse Pegasus touched his hooves to the ground on Helicon, causing four sacred springs to burst forth, from which the muses were born.[1] Athena later tamed the horse and presented him to the muses.

Antiquity set Apollo as their leader [13] , Apollon Mousagetēs [14] ("Apollo Muse-leader")[15] .[16] Not only are the Muses explicitly used in modern English to refer to an artistic inspiration, as when one cites one's own artistic muse, but they also are implicit in words and phrases such as "amuse", "museum" (Latinised from mouseion—a place where the muses were worshipped), "music", and "musing upon".[17]

According to Hesiod's Theogony [18] (7th century BC), they were daughters of Zeus [19] , the second generation king of the gods, and the offspring of Mnemosyne, goddess of memory. For Alcman and Mimnermus, they were even more primordial, springing from the early deities, Uranus and Gaia. Gaia is Mother Earth, an early mother goddess who was worshipped at Delphi from prehistoric times, long before the site was rededicated to Apollo, possibly indicating a transfer to association with him after that time.

Pausanias records a tradition of two generations of Muses; the first being daughters of Uranus and Gaia, [20] the second of Zeus and Mnemosyne.[21] Another, rarer genealogy is that they are daughters of Harmonia (the daughter of Aphrodite and Ares) which contradicts the myth in which they were dancing at the wedding of Harmonia and Cadmus. This later inconsistency is an example of how clues to the true dating, or chronology, of myths may be determined by the appearance of figures and concepts in Greek myths.[citation needed]

Compare the Roman inspiring nymphs of springs, the Camenae, the Völva of Norse Mythology and also the apsaras in the mythology of classical India.

In myth[edit]

Polyhymnia, the Muse of sacred poetry, sacred hymn and eloquence as well as agriculture and pantomime.

According to Pausanias in the later 2nd century AD,[22] there were three original Muses, worshiped on Mount Helicon in Boeotia: Aoidē ("song" or "tune"), Meletē ("practice" or "occasion"), and Mnēmē ("memory"). [23] Together, these three form the complete picture of the preconditions of poetic art in cult practice. In Delphi three Muses were worshiped as well, but with other names: Nētē, Mesē, and Hypatē, which are assigned as the names of the three chords of the ancient musical instrument, the lyre. Alternatively they later were called Cēphisso, Apollonis, and Borysthenis, whose names characterize them as daughters of Apollo.

In later tradition, four Muses were recognized: Thelxinoë, Aoedē, Arche, and Meletē, said to be daughters of Zeus and Plusia or of Uranus.

One of the persons frequently associated with the Muses was Pierus. By some he was called the father (by a Pimpleian nymph: called Antiope by Cicero) of a total of seven Muses, called Neilo (Νειλώ), Tritone (Τριτώνη), Asopo (Ἀσωπώ), Heptapora (Ἑπτάπορα), Achelois, Tipoplo (Τιποπλώ), and Rhodia (Ῥοδία).[24]

In one myth, the Muses judged a contest between Apollo and Marsyas. They also gathered the pieces of the dead body of Orpheus, son of Calliope, and buried them. In a later myth, Thamyris challenged them to a singing contest. They won and punished Thamyris by blinding him and robbing him of his singing ability. [25]

Though the Muses, when taken together, form a complete picture of the subjects proper to poetic art, the association of specific Muses with specific art forms is a later innovation. The Muses were not assigned standardized divisions of poetry with which they are now identified until late Hellenistic times.

Emblems[edit]

Lyre-playing Muse seated on a rock inscribed "Helicon" (Attic white-ground lekythos, 440–430 BC)

[26]

MuseDomainEmblem
CalliopeEpic poetryWriting tablet
ClioHistoryScrolls
EratoLyric PoetryCithara (an ancient Greek musical instrument in the lyre family)
EuterpeSong and Elegiac poetryAulos (an ancient Greek musical instrument like a flute)
MelpomeneTragedyTragic mask
PolyhymniaHymnsVeil
TerpsichoreDanceLyre
ThaliaComedyComic mask
UraniaAstronomyGlobe and compass

In Renaissance and Neoclassical art, the dissemination of emblem books such as Cesare Ripa's Iconologia (1593 and many further editions) helped standardize the depiction of the Muses in sculpture and painting, so they could be distinguished by certain props, together with which they became emblems readily identifiable by the viewer, enabling one immediately to recognize the art with which they had become bound.

Calliope (epic poetry) carries a writing tablet; Clio (history) carries a scroll and books; Erato (love/erotic poetry) is often seen with a lyre and a crown of roses; Euterpe (lyric poetry) carries a flute, the aulos; Melpomene (tragedy) is often seen with a tragic mask; Polyhymnia (sacred poetry) is often seen with a pensive expression; Terpsichore (choral dance and song) is often seen dancing and carrying a lyre; Thalia (comedy) is often seen with a comic mask; and Urania (astronomy) carries a pair of compasses and the celestial globe.

Functions[edit]

In society[edit]

Melpomene and Polyhymnia, Palacio de Bellas Artes, Mexico

Greek mousa is a common noun as well as a type of goddess: it literally means "art" or "poetry". According to Pindar, to "carry a mousa" is "to excel in the arts". The word probably derives from the Indo-European root men-, which is also the source of Greek Mnemosyne, English "mind", "mental" and "memory" and Sanskrit "mantra".

The Muses, therefore, were both the embodiments and sponsors of performed metrical speech: mousike (whence the English term "music") was just "one of the arts of the Muses". Others included Science, Geography, Mathematics, Philosophy, and especially Art, Drama, and inspiration. In the archaic period, before the widespread availability of books (scrolls), this included nearly all of learning. The first Greek book on astronomy, by Thales, took the form of dactylic hexameters, as did many works of pre-Socratic philosophy; both Plato and the Pythagoreans explicitly included philosophy as a sub-species of mousike.[27] The Histories of Herodotus, whose primary medium of delivery was public recitation, were divided by Alexandrian editors into nine books, named after the nine Muses.

For poet and "law-giver" Solon,[28] the Muses were "the key to the good life"; since they brought both prosperity and friendship. Solon sought to perpetuate his political reforms by establishing recitations of his poetry—complete with invocations to his practical-minded Muses—by Athenian boys at festivals each year. He believed that the muses would help inspire people to do their best.

In literature[edit]

Some authors invoke Muses when writing poetry, hymns or epic history. The invocation typically occurs at or near the beginning, and calls for help or inspiration, or simply invites the Muse to sing through the author. Some prose authors also call on the aid of Muses, who are called as the true speaker for whom an author is merely a mouthpiece.[29]

Originally, the invocation of the Muse was an indication that the speaker was working inside the poetic tradition, according to the established formulas. For example:

Homer, in Book I of The Odyssey:
"Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns
driven time and again off course, once he had plundered
the hallowed heights of Troy." (Robert Fagles translation, 1996)
The Muses Clio, Euterpe, and Thalia, by Eustache Le Sueur
Virgil, in Book I of the Aeneid:
O Muse! the causes and the crimes relate;
What goddess was provok'd, and whence her hate;
For what offense the Queen of Heav'n began
To persecute so brave, so just a man; [...]
(John Dryden translation, 1697)
Catullus, in Carmen I:
"And so, have them for yourself, whatever kind of book it is,
and whatever sort, oh patron Muse
let it last for more than one generation, eternally."
(Student translation, 2007)
Muses in Raphael's Parnassus (1511)
Dante Alighieri, in Canto II of The Inferno:
O Muses, O high genius, aid me now!
O memory that engraved the things I saw,
Here shall your worth be manifest to all!
(Anthony Esolen translation, 2002)
Geoffrey Chaucer, in Book II of Troilus and Criseyde:
O lady myn, that called art Cleo,
Thow be my speed fro this forth, and my Muse,
To ryme wel this book til I haue do;
Me nedeth here noon othere art to vse.
ffor-whi to euery louere I me excuse
That of no sentement I this endite,
But out of Latyn in my tonge it write.
William Shakespeare, Act 1, Prologue of Henry V:
Chorus: O for a Muse of fire, that would ascend
The brightest heaven of invention,
A kingdom for a stage, princes to act
And monarchs to behold the swelling scene!

Shakespeare's Sonnet 38 invokes the Tenth Muse:[30]

"How can my Muse want subject to invent,

While thou dost breathe, that pour'st into my verse

Thine own sweet argument?"

The poet asks, and in the opening of the sestet calls upon his muse:

"Be thou the tenth Muse, ten times more in worth
Than those old nine which rhymers invocate."

John Milton, opening of Book 1 of Paradise Lost:
Of Man’s first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat,
Sing, Heavenly Muse, [...]

In modern English usage, muse (non capitalized but deriving from the classical Muses) can refer in general to a person who inspires an artist, writer, or musician.[31]

From cults to modern museums[edit]

Apollo and the Muses on Mount Helicon (Parnassus) (1680) by Claude Lorrain

When Pythagoras arrived at Croton, his first advice to the Crotoniates was to build a shrine to the Muses at the center of the city, to promote civic harmony and learning. Local cults of the Muses often became associated with springs or with fountains. The Muses themselves were sometimes called Aganippids because of their association with a fountain called Aganippe. Other fountains, Hippocrene and Pirene, were also important locations associated with the Muses. Some sources occasionally referred to the Muses as "Corycides" (or "Corycian nymphs") after a cave on Mount Parnassos, called the Corycian Cave. The Muses were venerated especially in Boeotia, in the Valley of the Muses near Helicon, and in Delphi and the Parnassus, where Apollo became known as Mousagetes ("Muse-leader") after the sites were rededicated to his cult.

Often Muse-worship was associated with the hero-cults of poets: the tombs of Archilochus on Thasos and of Hesiod and Thamyris in Boeotia all played host to festivals in which poetic recitations accompanied sacrifices to the Muses. The Library of Alexandria and its circle of scholars formed around a mousaion ("museum" or shrine of the Muses) close to the tomb of Alexander the Great. Many Enlightenment figures sought to re-establish a "Cult of the Muses" in the 18th century. A famous Masonic lodge in pre-Revolutionary Paris was called Les Neuf Soeurs ("the nine sisters", that is, the nine Muses) - Voltaire, Benjamin Franklin, Danton, and other influential Enlightenment figures attended it. As a side-effect of this movement the word "museum" (originally, "cult place of the Muses") came to refer to a place for the public display of knowledge.

The Muse-poet[edit]

The British poet Robert Graves popularized the concept of the Muse-poet in modern times.[citation needed] His concept was based on pre-12th century traditions of the Celtic poets, the tradition of the medieval troubadours who celebrated the concept of courtly love, and the romantic poets.

No Muse-poet grows conscious of the Muse except by experience of a woman in whom the Goddess is to some degree resident; just as no Apollonian poet can perform his proper function unless he lives under a monarchy or a quasi-monarchy. A Muse-poet falls in love, absolutely, and his true love is for him the embodiment of the Muse...

But the real, perpetually obsessed Muse-poet distinguishes between the Goddess as manifest in the supreme power, glory, wisdom, and love of woman, and the individual woman whom the Goddess may make her instrument...

The Goddess abides; and perhaps he will again have knowledge of her through his experience of another woman...[32]

The "tenth Muse"[edit]

Thalia, muse of comedy, holding a comic mask (detail of “Muses Sarcophagus”, early second century AD, Louvre

The archaic poet Sappho of Lesbos was given the compliment of being called "the tenth Muse" by Plato. [33] The phrase has become a somewhat conventional compliment paid to female poets since. In Callimachus' "Aetia", the poet refers to Queen Berenike, wife of Ptolemy II, as a "Tenth Muse", dedicating both the "Coma Berenikes" and the "Victoria Berenikes" in Books III–IV. French critics have acclaimed a series of dixième Muses who were noted in Benet's Reader's Encyclopedia (1948): Marie Lejars de Gournay (1566–1645), Antoinette Deshoulières (1633–1694), Madeleine de Scudéry (1607–1701), and Delphine Gay (1804–1855).

Anne Bradstreet, a Puritan poet of New England, was honored with this title after the publication of her poems in London in 1650, in a volume titled by the publisher as The Tenth Muse Lately Sprung Up in America. This was also the first volume of American poetry ever published.

Sor Juana Inés de la Cruz, a Mexican poet, is well known in the Spanish literary world as the tenth Muse.[citation needed]

Gabriele D'Annunzio's 1920 Constitution for the Free State of Fiume was based on the nine Muses and invoked Energeia (energy) as "the tenth Muse". In 1924, Karol Irzykowski published a monograph on cinematography entitled "The Tenth Muse" ("Dziesiąta muza"). Analyzing silent film, he pronounced his definition of cinema: "It is the visibility of man's interaction with reality".

In The Tenth Muse: A historical study of the opera libretto Patrick J. Smith[34] implicitly suggests that the libretto be considered as the tenth muse. The claim, if made explicit, is that the relation of word and music as constituted by the libretto is not only of significant import, but that the critical appreciation of that relation constitutes a crucial element in the understanding of opera.

In popular culture[edit]

The Muses have appeared in a number of fictional works. They are also the inspiration for an all-female Mardi Gras krewe in New Orleans, Louisiana that parades the Thursday before Mardi Gras, on what was traditionally called Momus Thursday, along the traditional Uptown route. Along the way, they cross streets bearing the names of each of the nine Muses. In 2010, a South Korean band debuted under the name 'Nine Muses'.The muse Calliope is a character in the graphic novel Sandman, by Neil Gaiman. In Christoher Moore's Sacré Bleu a muse of art helps painters paint their most wonderful works using ultramarine blue (sacre bleu), but at a cost.

Calliope features in the 1997 Walt Disney Pictures film Hercules, appearing alongside the muses Clio, Melpomene, Terpsichore and Thalia, who collectively serve as a Greek chorus. She was voiced by Tony Award winner Lillias White, who reprised the role in the subsequent TV series. In the 1999 film The Muse (1999 film), Sharon Stone plays Sarah Little, a muse who inspires a screenwriter Albert Brooks and his baker wife Andie MacDowell.[35]

The Mother of the Muses is a poem by master poet Tony Harrison. Also, Muse are an English rock band from Teignmouth, Devon, formed in 1994.

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ Modern Greek οι μούσες, i moúses.
 2. ^ from which mind and mental are also derived; so OED
 3. ^ Homerus Epic., Odyssea Book 24, line 60 ἀμφὶ δέ σ' êšσαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος οἴκτρ' ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ' ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν. Μοῦσαι δ' ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν' ἀδάκρυτόν γ' ἐνόησας Ἀργείων· τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια.
 4. ^ Homerus Epic., Ilias Book 11, line 218 Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων.
 5. ^ Pausanias, Description of Greece 9.29.1.
 6. ^ Pausanias Perieg., Graeciae descriptio Book 9, chapter 29, section 3, line 1 Ἄσκρης μὲν δὴ πύργος εἷς ἐπ' ἐμοῦ καὶ ἄλλο οὐδὲν ἐλείπετο ἐς μνήμην, οἱ δὲ τοῦ Ἀλωέως παῖδες ἀριθμόν τε Μούσας ἐνόμισαν εἶναι τρεῖς καὶ ὀνόματα αὐταῖς ἔθεντο Μελέτην καὶ Μνήμην καὶ Ἀοιδήν. χρόνῳ δὲ ὕστερόν φασι Πίερον Μακε- δόνα, ἀφ' οὗ καὶ Μακεδόσιν ὠνόμασται τὸ ὄρος, τοῦ- τον ἐλθόνταëī ἐς Θεσπιὰς ἐννέα τε Μούσας καταστή- σασθαι καὶ τὰ ὀνόματα τὰ νῦν μεταθέσθαι σφίσι.
 7. ^ Reported to Pausanias in the second century AD (noted in Karl Kerenyi, The Gods of the Greeks, 1951, p.104 and note 284. Kerenyi offers the suggestion, from Hesiod's own practice, that their names had been Melete, "practicing", Mneme, "remembering", and Aoide, "singing".
 8. ^ Diodorus Siculus, 4.7.1–2 (on-line text)
 9. ^ it:Plutarco
 10. ^ Diodorus, Plutarch and Pausanias are all noted by Susan Scheinberg, in reporting other Hellenic maiden triads, in "The Bee Maidens of the Homeric Hymn to Hermes" Harvard Studies in Classical Philology, 83 (1979:1–28) p. 2.
 11. ^ Pausanias Perieg., Graeciae descriptio Book 9, chapter 29, section 4, line 5 εἰσὶ δ' οἳ καὶ αὐτῷ θυγατέρας ἐννέα Πιέρῳ γενέσθαι λέγουσι καὶ τὰ ὀνόματα ἅπερ ταῖς θεαῖς τεθῆναι καὶ ταύταις, καὶ ὅσοι Μουσῶν παῖδες ἐκλήθησαν ὑπὸ Ἑλλήνων, θυγα- τριδοῦς εἶναι σφᾶς Πιέρου· Μίμνερμος δέ, ἐλεγεῖα ἐς τὴν μάχην ποιήσας τὴν Σμυρναίων πρὸς Γύγην τε καὶ Λυδούς, φησὶν ἐν τῷ προοιμίῳ θυγατέρας Οὐρανοῦ τὰς ἀρχαιοτέρας Μούσας, τούτων δὲ ἄλλας νεωτέρας εἶναι Διὸς παῖδας.
 12. ^ Ovid, Metamorphoses 5.677–78: "Now their previous eloquence also remained in the birds, as well as their strident chattering and their great zeal for speaking." See also Antoninus Liberalis 9.
 13. ^ Aelius Aristides Rhet., Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῷ ὕδατι ἐν Περγάμῳ Line 34 καὶ τὸν Ἑρμῆν ὡς χορηγὸν ἀεὶ προσαγορεύουσι τῶν Νυμφῶν· καὶ πάλιν γε Ἀπόλλωνα χορηγὸν Μουσῶν· ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ὑμῖν θεὸς καλλιτέκνου προσηγορίαν εἶχε, τοῦ πατρὸς ἕνεκα.
 14. ^ Orphica, Hymni Hymn 34, line 6 Ἐλθέ, μάκαρ, Παιάν, Τιτυοκτόνε, Φοῖβε, Λυκωρεῦ, Μεμφῖτ', ἀγλαότιμε, ἰήιε, ὀλβιοδῶτα, χρυσολύρη, σπερμεῖε, ἀρότριε, Πύθιε, Τιτάν, Γρύνειε, Σμινθεῦ, Πυθοκτόνε, Δελφικέ, μάντι, ἄγριε, φωσφόρε δαῖμον, ἐράσμιε, κύδιμε κοῦρε, † μουσαγέτα, χοροποιέ, ἑκηβόλε, τοξοβέλεμνε, Βράγχιε καὶ Διδυμεῦ, † ἑκάεργε, Λοξία, ἁγνέ, Δήλι' ἄναξ, πανδερκὲς ἔχων φαεσίμβροτον ὄμμα, χρυσοκόμα, καθαρὰς φήμας χρησμούς τ' ἀναφαίνων· κλῦθί μου εὐχομένου λαῶν ὕπερ εὔφρονι θυμῶι· τόνδε σὺ γὰρ λεύσσεις τὸν ἀπείριτον αἰθέρα πάντα γαῖαν δ' ὀλβιόμοιρον ὕπερθέ τε καὶ δι' ἀμολγοῦ, νυκτὸς ἐν ἡσυχίαισιν ὑπ' ἀστεροόμματον ὄρφνην ῥίζας νέρθε δέδορκας, ἔχεις δέ τε πείρατα κόσμου παντός· σοὶ δ' ἀρχή τε τελευτή τ' ἐστὶ μέλουσα,
 15. ^ For example, Plato, Laws 653d.
 16. ^ Flavius Claudius Julianus Imperator Phil., Εἰς τὸν βασιλέα Ἥλιον πρὸς Σαλούστιον Section 3, line 11 Ἀλλ' ἔμοιγε τούτου παρασταίη βοηθὸς ὅ τε λόγιος Ἑρμῆς ξὺν ταῖς Μούσαις ὅ τε Μουσηγέτης Ἀπόλλων, ἐπεὶ καὶ αὐτῷ προσήκει τῶν λόγων, καὶ δοῖεν δὲ εἰπεῖν ὁπόσα τοῖς θεοῖς φίλα λέγεσθαί τε καὶ πιστεύεσθαι περὶ αὐτῶν.
 17. ^ OED derives "amuse" from French a ("from") + muser, "to stare stupidly" or distractedly.
 18. ^ Hesiodus Epic., Theogonia Line 915 αὐτὰρ ὁ Δήμητρος πολυφόρβης ἐς λέχος ἦλθεν· ἣ τέκε Περσεφόνην λευκώλενον, ἣν Ἀιδωνεὺς ἥρπασεν ἧς παρὰ μητρός, ἔδωκε δὲ μητίετα Ζεύς. Μνημοσύνης δ' ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο, ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.
 19. ^ Hesiodus Epic., Theogonia Line 79 ἐννέα θυγατέρες μεγάλου Διὸς ἐκγεγαυῖαι, Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε Τερψιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε Καλλιόπη θ'· ἡ δὲ προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.
 20. ^ Pausanias Perieg., Graeciae descriptio Book 1, chapter 14, section 3, line 2 δὲ ᾄδεται Μουσαίου μέν, εἰ δὴ Μουσαίου καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα Ὠκεανοῦ καὶ Γῆς εἶναι, Ὀρφέως δέ, οὐδὲ ταῦτα Ὀρφέως ἐμοὶ δοκεῖν ὄντα, Εὐβουλεῖ καὶ Τριπτολέμῳ Δυσαύλην πατέρα εἶναι, μηνύσασι δέ σφισι περὶ τῆς παιδὸς δοθῆναι παρὰ Δήμητρος σπεῖραι τοὺς καρπούς· Χοιρίλῳ δὲ Ἀθηναίῳ δρᾶμα ποιήσαντι
 21. ^ (Ελλάδος Περιήγησις, 9, 29, 1)
 22. ^ Pausanias, Description of Greece 9.29.1.
 23. ^ Pausanias Perieg., Graeciae descriptio Book 9, chapter 29, section 3, line 1 Ἄσκρης μὲν δὴ πύργος εἷς ἐπ' ἐμοῦ καὶ ἄλλο οὐδὲν ἐλείπετο ἐς μνήμην, οἱ δὲ τοῦ Ἀλωέως παῖδες ἀριθμόν τε Μούσας ἐνόμισαν εἶναι τρεῖς καὶ ὀνόματα αὐταῖς ἔθεντο Μελέτην καὶ Μνήμην καὶ Ἀοιδήν. χρόνῳ δὲ ὕστερόν φασι Πίερον Μακε- δόνα, ἀφ' οὗ καὶ Μακεδόσιν ὠνόμασται τὸ ὄρος, τοῦ- τον ἐλθόντα ἐς Θεσπιὰς ἐννέα τε Μούσας καταστή- σασθαι καὶ τὰ ὀνόματα τὰ νῦν μεταθέσθαι σφίσι.
 24. ^ TheoiProject: Muses
 25. ^ Homerus Epic., Ilias Book 2, line 595 Οἳ δὲ Πύλον τ' ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν > καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς > Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ' Εὐρύτου Οἰχαλιῆος· > στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο· > αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν· τῶν αὖθ' ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· τῷ δ' ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
 26. ^ Anthologia Graeca, Anthologia Graeca Book 9, epigram 504, line 3 ΑΔΗΛΟΝ Καλλιόπη σοφίην ἡρωίδος εὗρεν ἀοιδῆς· Κλειὼ καλλιχόρου κιθάρης μελιηδέα μολπήν· Εὐτέρπη τραγικοῖο χοροῦ πολυηχέα φωνήν· Μελπομένη θνητοῖσι μελίφρονα βάρβιτον εὗρε· Τερψιχόρη χαρίεσσα πόρεν τεχνήμονας αὐλούς· ὕμνους ἀθανάτων Ἐρατὼ πολυτερπέας εὗρε· τέρψιας ὀρχηθμοῖο Πολύμνια πάνσοφος εὗρεν· [ἁρμονίην πάσῃσι Πολύμνια δῶκεν ἀοιδαῖς·] Οὐρανίη πόλον εὗρε καὶ οὐρανίων χορὸν ἄστρων· κωμικὸν εὗρε Θάλεια βίον καὶ ἤθεα κεδνά.
 27. ^ Strabo 10.3.10.
 28. ^ Solon, fragment 13.
 29. ^ This is an ancient convention: the Mesopotamian epic Atra-Hasis is represented as dictated by the Goddess in a dream-vision.
 30. ^ Shakespeare, Sonnet 38.
 31. ^ "muse". The Merriam-Webster Online Dictionary. Retrieved February 15, 2009.
 32. ^ Robert Graves, The White Goddess, a historical grammar of poetic myth.
 33. ^ Plato Phil., Epigrammata Book 9, epigram 506, line 2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ἐννέα τὰς Μούσας φασίν τινες· ὡς ὀλιγώρως· ἠνίδε καὶ Σαπφὼ Λεσβόθεν ἡ δεκάτη.
 34. ^ Smith, Patrick J., (1970) The Tenth Muse: A historical study of the opera libretto, New York, Alfred. A. Knopf
 35. ^ http://www.imdb.com/title/tt0164108/combined

External links[edit]